Generelle kundevilkår

Velkommen til Norðoya Sparikassi.

De generelle kundevilkår gælder for alle forhold mellem Dem og Norðoya Sparikassi, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt i en særlig aftale, f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale eller betalingsmiddelaftale.


1. Oprettelse af kundeforhold i Norðoya Sparikassi

Når De bliver kunde hos Norðoya Sparikassi, skal De oplyse navn, bopæl og CPR-nummer eller færøsk P-tal. De skal forevise pas eller anden legitimation med påtrykt CPR-nummer eller færøsk P-tal. Oplysningerne skal dokumenteres med kopi af pas, kørekort eller anden legitimation. Såfremt der er tale om en enmandsvirksomhed, skal virksomhedens CVR-nummer eller færøsk V-tal også fremgå af ansøgningen.

Er der tale om en juridisk person, herunder virksomheder, firmaer, institutioner eller fonde, skal der oplyses navn, adresse og CVR-nummer/V-tal. Ydermere skal der vedlægges kopi af ejerforhold, kvitteringsudskrift, fuldmagter, vedtægter og virksomhedens seneste regnskab. Virksomhedens bestyrelse, ledelse og fuldmægtige skal også afgive sine identitetsoplysninger.

Norðoya Sparikassi skal desuden have oplysninger om det fulde omfang af kundeforholdet mellem Dem og sparekassen.

2. Indsamling og behandling af oplysninger om Dem


Tavshedspligt


Norðoya Sparikassis ansatte har tavshedspligt om Deres forhold til sparekassen og må ikke uden videre videregive eller udlevere oplysninger, som de gennem deres arbejde i Norðoya Sparikassi har fået kendskab til. Reglerne for tavhedspligt følger loven om finansiel aktivitet.

Oplysninger bliver dog videregivet til offentlige myndigheder i den grad, som lovgivningen kræver det, f.eks. lovpligtige oplysninger til skattemyndighederne.

Videregivelse af oplysninger

For at aftaler med Dem kan overholdes, f.eks. om at overføre beløb til andre, bliver de oplysninger om Dem, som er nødvendige til at identificere Dem og afvikle aftalen, videregivet.

Oplysninger bliver videregivet til offentlige myndigheder i den grad, lovgivningen kræver det, f.eks. lovpligtige oplysninger til skattemyndighederne.

Almindelige oplysninger om Deres kundeforhold, f.eks. navn, bopæl og CPR-nummer/P-tal kan videregives med det formål at udføre administrative opgaver for Norðoya Sparikassi, for eksempel i forbindelse med kreditvurdering og kundeforvaltning i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.Indsigt i behandling af personsoplysninger om Dem


De kan altid få indsigt i, hvilke oplysninger om Dem Norðoya Sparikassi behandler. Ønsker De et skriftligt svar, kan Norðoya Sparikassi kræve et gebyr for dette.Fejl i oplysninger om Dem

Hvis Norðoya Sparikassi opdager, at der fejl i oplysningerne om Dem, eller at oplysningerne er vildledende, bliver oplysningerne rettede snarest muligt.Indsigelse mod markedsføring

De kan til enhver tid meddele Norðoya Sparikassi det, hvis De ikke ønsker at modtage materiale i forbindelse med markedsføring af Norðoya Sparikassi.Klage om behandling af personsoplysninger

Hvis De er utilfreds med, hvordan Norðoya Sparikassi behandler Deres personlige oplysninger m.v., har De mulighed for at klage til:

Norðoya Sparikassi

Ósávegur 1

Postsmoga 149

FO‐700 Klaksvík

Teldupostur: dpo@ns.fo


eller det færøske datatilsyn:Dátueftirlitið

Sigmundargøta 13

Postboks 300

FO‐110 Tórshavn


3. Renter

Rentebetingelser

De modtager og betaler renter af ind- og udlån. Dette betyder, at Norðoya Sparikassi også kan beregne negativ rente af indlån på Deres konti. Renten på de enkelte indlåns- og udlånskonti er skiftende, såfremt ikke andet er eksplicit aftalet. Skiftende rente betyder, at sparekassen til enhver tid kan ændre rentesatsen. Rentesatsen er betinget af kontotype, og rentesatsen for hele kontoen kan være betinget af kontoens saldo.

De kan få oplyst rentesatsen for de enkelte typer ind- og udlån på opslag på hjemmesiden www.ns.fo eller ved at spørge en af sparekassens ansatte.

Ændret rentesats

Norðoya Sparikassi kan ændre den varierende rentesats uden varsel, hvis ændringen er til Deres fordel.

Norðoya Sparikassi kan sætte den varierende rentesats ned på indlån og sætte den varierende rentesats op på udlån uden varsel, hvis indenlandske eller udenlandske ændringer i penge- eller kreditpolitik har betydning for Norðoya Sparikassi, fordi den almindelige rentesats påvirkes, for eksempel at Nationalbanken ændrer rentesats eller anden ændring i den almindelige rentesats, f.eks. på penge- eller obligationsmarkedet, påvirker Norðoya Sparikassi, eller hvis ændringer i skatter og gebyrer påvirker Norðoya Sparikassi.

Norðoya Sparikassi kan med en måneds varsel for privatkunder og med 14 dages varsel for erhvervskunder sætte den varierende rentesats for indlån ned og/eller sætte den varierende rentesats for udlån op, hvis markedsmæssige forhold giver begrundelse for en ændring af en eller flere kontotyper; hvis de forhold, der blev lagt til grund, da Deres renteforhold blev fastsat, har ændret sig; eller:

Hvis Norðoya Sparikassi ændrer sine almindelige rente- og prisbestemmelser af forretningsmæssige årsager, uden at det hænger sammen med udviklingen i de almindelige rentesatser. “Forretningsmæssige årsager” kan bl.a. være en mere nyttig anvendelse af sparekassens ressourcer, indsatsområder eller at forøge Norðoya Sparikassis udbytte.

De kan få mere information om ændringer af den skiftende rentesats på Norðoya Sparikassis hjemmeside, www.ns.fo, med brev eller som annonce/opslag i de færøske medier.


4. Renteudregning, rentedato og rentetilskrivning

Norðoya Sparikassi laver en daglig renteudregning for hver enkelt konto på følgende måde:

Saldo × pålydende rente / faktiske antal dage i året

Hver måned regnes med det faktiske antal dage.

Når den daglige saldo gøres op, tager Norðoya Sparikassi udgangspunkt i rentedato for kontobevægelsen.

Rentedato er den dag, hvor en indbetaling, udbetaling eller anden kontobevægelse påvirker renteudregningen på en konto.

Som udgangspunkt er følgende regler for rentedato gældende:

 • Lørdag, søndag og helligdage, flagdagen (25. april), 28. og 29. juli (ólavsøka), juleaften og nytårsaften er ikke ekspeditionsdage i Norðoya Sparikassi.
 • Når De indbetaler i kontante penge eller med kort fra Deres konto i Norðoya Sparikassi, er den første ekspeditionsdag efter indbetalingen rentedato.
 • Når De får udbetalt kontante penge eller hæver penge med betalingskort fra Deres konto i Norðoya Sparikassi, er ekspeditionsdagen rentedato.
 • Når De hæver penge med betalingskort fra deres konto i Norðoya Sparikassis hæveautomater, er den dag, pengene hæves, rentedato.
 • Når De anvender betalingskort i forretninger, er den dag, betalingskortet bliver benyttet, rentedato.
 • Når De overfører beløber mellem egne konti i Norðoya Sparikassi, er ekspeditionsdagen rentedato for begge konti.
 • Når De modtager løn, overførselsindkomster m.v. er rentedato den første ekspeditionsdag efter indbetalingen.
 • Når De får andre almindelige overførsler fra en konto i et andet færøsk pengeinstitut, er rentedato den første ekspeditionsdag efter, at overførslen er modtaget.

Rentetilskrivning

Renten på indlån bliver sædvanligvis tilskrevet hvert kvartal. Der kan dog være særlige undtagelser, hvor renter tilskrives halvårligt eller årligt.

Rentetilskrivningen udføres ved at lægge de daglige renteudregninger sammen og enten kreditere eller debitere Deres konto med beløbet. Rentetilskrivningen er opdelt i rente på kontoniveau og rente på kundeniveau.


Rente på kontoniveau: Alle konti har en rente på kontoniveau. Renten bliver tilskrevet den oplyste konto. Den første ekspeditionsdag efter rentetilskrivningen er rentedato.


Rente på kundeniveau:
For de fleste indlånskonti gælder det, at det indestående bliver forrentet på kundeniveau. Dette betyder, at den daglige renteberegning tager højde for summen af indestående på disse konti og at beløbet bliver tilskrevet en bestemt indlånskonto, som er registreret som rentekonto. Uanset om renten er positiv eller negativ, bliver den således regnet ud fra det samlede indestående beløb.

Renten på udlån bliver almindeligvis tilskrevet enten hvert kvartal eller hvert halve år. Rentetilskrivningsdagen står på lånedokumentet.

Rentetilskrivningen udføres ved at lægge de daglige renteudregninger sammen og tage det samlede beløb af Deres konto.
Rentetilskrivningsdagen er rentedato.

Rentetilskrivningen ses på kontoafskriften eller på andre opgørelser.

Norðoya Sparikassi kan beslutte, at rentebeløb under end et vist beløb ikke tilskrives kontoen.

Når en konto bliver gjort op, bliver renten tilskrevet i forbindelse med opgørelsen.


5. Gebyrer

Norðoya Sparikassi kan opkræve gebyrer for tjenesteydelser, som sparekassen udfører for Dem. Norðoya Sparikassi kan også opkræve gebyrer for at svare på spørgsmål fra offentlige myndigheder.

Gebyrerne bliver enten opkrævet som en fast betaling for tjenesten, som en procentdel eller som timebetaling i forhold til tjenestens omfang. De nævnte udregningsmetoder kan kombineres.

De almindelige gebyrer kan ses på gebyroversigten, som ligger på Norðoya Sparikassis hjemmeside, www.ns.fo. Andre gebyrer oplyses på forespørgsel.

Ændringer af gebyrer

Norðoya Sparikassi kan altid sætte et gebyr ned uden varsel.

Løbende gebyrer, som er en del af eksisterende kontraktforhold, kan Norðoya Sparikassi sætte op med en måneds varsel, hvis:

 • de forhold, som hver for sig udgjorte grundlaget, når Deres gebyrbetingelser blev fastsat, ændrer sig, eller
 • Norðoya Sparikassi af forretningsmæssige hensyn ændrer den almindelige betalingsstruktur og prisfastsættelse.
  Med “forretningsmæssige hensyn” menes bl.a. et mere effektivt brug af sparekassens ressourcer og kapacitet, eller at forbedre sparekassens drift, eller
 • markedsmæssige forhold medfører ændringer for en eller flere kontotyper.

I eksisterende kontraktforhold kan Norðoya Sparikassi af forretningsmæssige årsager fastsætte gebyrer for tjenesteydelser, som Norðoya Sparikassi ikke har opkrævet gebyr for før. Gebyrerne kan fastsættes med en måneds varsel.

Norðoya Sparikassi kan altid og uden varsel fastsætte og sætte gebyrer op for enkelte tjenesteydelser.

Når gebyrer ændres, får De besked om dette i brev, ved bekendtgørelse i de færøske medier og/eller på Norðoya Sparikassis hjemmeside, www.ns.fo.


6. Overtræksrente, rykkergebyr m.v.

Hvis Deres konto overtrækkes, kommer i restance eller anvendes i uoverensstemmelse med aftalen, kan Norðoya Sparikassi kræve overtræksrente, provision eller morarente samt gebyr for at sende rykker(e). Norðoya Sparikasse kan også kræve, at udgifter i forbindelse med juridisk hjælp til indhentning m.v. betales af Dem.

Rykkergebyrets størrelse står på rykkerskrivelsen fra Norðoya Sparikassi. Overtræksrenten m.v. oplyses i den almene renteoversigt og på forespørgsel.

Overtræksprovision fastsættes med udgangspunkt i Norðoya Sparikassis vurdering af omfanget af misligholdte krav som helhed og de konkrete misligholdte krav hos den enkelte.

Norðoya Sparikassi kan til enhver tid regnskabsmæssigt vælge at indstille tilskrivningen af rente. Når tilskrivning af rente indstilles på den måde, uden at det er aftalt med Dem, skal det ikke forstås som at Norðoya Sparikassi frasiger sig retten til at få renter af kravet eller for at få godtgjort udgifter, som er løbet på senere. Dette er gældende uafhængigt af om den nævnte bogføringsmetode er blevet meddelt Dem som kontoudtog eller lignende.


7. Indbetaling og udbetaling

Forbehold ved indbetaling

Alle indbetalinger på Deres konto, der ikke er i kontanter, er med forbehold for, at Norðoya Sparikassi modtager beløbet. Forbeholdet er gældende, selv om det ikke er nævnt på kvitteringer eller i anden information om indbetalingen.

Norðoya Sparikassi kan tilbageføre et beløb, der er sat ind på Deres konto ved en tydelig fejl fra Norðoya Sparikassis side, f.eks. hvis det samme beløb sættes ind to gange.

Anvendelse af indbetalinger

En hvilken som helst indbetaling til et lån eller kreditter bliver først anvendt til at betale rente og provision. Det er gældende uanset om De selv betaler, eller indbetalingerne kommer fra kautionist eller pantsætter. Først når renter og provision er betalt, går inbetalingerne til at betale afdrag.

Justering af lånebetaling

Norðoya Sparikassi har ret, men ikke pligt, til at forhøje lånebetalingen i forbindelse med forhøjet rentesats, provision eller lignende.

Udskrift


Når De modtager et papirs- eller elektronisk kontoudtog, skal De med det samme kontrollere, om der er overførsler på kontoen, som De ikke genkender. Er det tilfældet, skal De øjeblikkeligt henvende Dem til Norðoya Sparikassi.

En udskrift fra sparekassens bogholderi skal til enhver tid betragtes som et gældende bevis for, hvor stor gælden er.


8. Opsigelse, modregning og ædringer af betingelser

Ændring af aftalebetingelser

Er der særlige betingelser aftalt med Dem, står disse i afsnittet ”Særlige betingelser” i dokumentet.

Når Deres aftalebetingelser fastsættes, lægger Norðoya Sparikassi vægt på det samlede kundeforhold med Dem.

Foretages der ændringer i kundeforholdet, der ikke er aftalt med Norðoya Sparikassi, forbeholder Norðoya Sparikassi sig ret til samtidig at ændre aftalebetingelserne.

Opsigelse

Norðoya Sparikassi og De selv kan til enhver tid og uden varsel opsige kundeforholdet.

Når kundeforholdet ophører, kan Norðoya Sparikassi opsige ansvars- og kautionsforpligtelser, f.eks. forpligtelser i udenlandsk valuta, og bliver ligeledes fritaget fra andre forpligtelser, der kan være gjort Deres vegne. De har pligt til at løsgøre Norðoya Sparikassi fra alle forpligtigelser, der er gjort på Deres vegne, og, såfremt det er nødvendigt, til at yde garanti for dette.

Modregning

Norðoya Sparikassi kan, uden forudgående at meddele Dem det, modregne ethvert tilgodehavende, der er faldet til betaling i ethvert tilgodehavende, som De har eller får fra Norðoya Sparikassi, hvis ikke andet er aftalt med sparekassen.

Norðoya Sparikassi modregner dog ikke den del af Deres løn eller offentlige ydelser m.v., der er nødvendig for at sikre Deres almindelige leveomkostninger. Norðoya Sparikassi modregner heller ikke indestående på konto, der efter lovgivningen eller i særlig aftale er beskyttet mod ejeren.


9. Forskellige bestemmelser

Fuldmagt

De kan give andre fuldmagt til at handle på Deres vegne overfor Norðoya Sparikassi. En fuldmagt skal være skriftlig og skal almindeligvis være skrevet på Norðoya Sparikassis fuldmagtsformular. Fuldmagten er gældende, til Norðoya Sparikassi modtager skriftlig meddelelse fra Dem om, at den er trukket tilbage eller ændret.

Hvis vedkommende, der har givet fuldmagten, dør, træder fuldmagten ud af kraft, når Norðoya Sparikassi får besked om dødsfaldet. Det betyder, at de konti m.v., der tilhører den, der har givet fuldmagten, lukkes, indtil skifteretten har taget stilling til, hvordan boet skal behandles.

Indgår flere kunder aftale om en fælles konto, kan hver enkelt af kontoindehaverne råde alene over kontoen, medmindre andet er aftalt. Hvis en af kontoindehaverne afgår ved døden, har Norðoya Sparikassi dog ret til at lukke kontoen med det formål at sikre den afdødes bo.

Elektronisk kommunikation

Norðoya Sparikassi kan sende Dem alle meddelelser, aftaler, betingelser, dokumentation m.v., og ændringer af disse, elektronisk. Dette kan Norðoya Sparikassi gøre på trods af, at der i aftaler, betingelser m.v. bliver brugt ord som “skriftlig”, “brev”, “kontoudtog” og så videre.

De modtager alle meddelelser, kontoudtog, årsopgørelser, evt. rykkere, notater og andet som elektronisk post i Deres netbank eller det bliver tilsendt en elektronisk boks.

Norðoya Sparikassi kan altid benytte almindelig papirpost, hvis omstændighederne gør dette påkrævet. Hvis De ikke har netbank, bliver ovennævnte dokumenter sendt som almindelig papirpost.

Optagelse af telefonsamtaler

For at kunne dokumentere indholdet i rådgivning og tjenester, der er foregået telefonisk, kan Norðoya Sparikassi optage telefonsamtaler. Dette sker normalt kun i forbindelse med handel med værdipapirer og valuta.

Forretninger i udlandet

Hvis Norðoya Sparikassi på Deres vegne skal udføre forretninger i udlandet, vælger Norðoya Sparikassi en forretningskontakt, hvis der ikke er aftalt andet. Norðoya Sparikassi har intet ansvar for fejl, som de anvendte pengeinstitutter laver, ejheller for deres kreditværdighed.

Hvis De har udenlandske værdipapirslagre gennem Norðoya Sparikassi, har Norðoya Sparikassi ansvar for eventuelle fejl og kreditværdi hos den udenlandske handelskontakt, hvis De ikke selv har valgt forretningskontakten.

Udenlandske retsregler, sædvaner og kundebetingelser kan være markant anderledes fra dem, der gælder for Færøerne. I den grad Norðoya Sparikassi er bundet af udenlandske retsregler, sædvaner og handelsbetingelser, gælder dette også Dem.

Klager

Hvis De ønsker at klage over Norðoya Sparikassi, skal de i første omgang henvende Dem til Deres afdeling.

Hvis De efter dette fortsat er uenig i Norðoya Sparikassis behandling af Deres henvendelse eller resultatet af den, kan De optage kontakt til den klageansvarlige medarbejder i Norðoya Sparikassi.

Adressen er:

Norðoya Sparikassi

Att.: Klaguábyrgdarhavari/Klageansvarlig

Ósávegur 1

Postboks 149

FO‐710 Klaksvík

E-mail: klagur@ns.fo.Hvis De mener, at Deres henvendelse ikke er blevet behandlet tilfredsstillende, kan De sende en klage til Sekretariatet for Det finansielle Ankenævn. Adressen er:

Sekretariatet for Det finansielle Ankenævn

St. Kongensgade 62, 2. sal

DK‐1264 København K

Tlf. +45 3543 6333

Hjemmeside: www.fanke.dk

Erstatningspligt

Norðoya Sparikassi har erstatningspligt, hvis sparekassen ved fejl eller misligholdelse ikke til tiden eller kun mangelfuldt overholder aftalte forpligtelser.

Selv på de områder, hvor et strengere ansvar er gældende, har Norðoya Sparikassi ikke ansvaret for tab, der skyldes:

 • manglende adgang til IT-systemer eller skade på data i disse systemer, der kan føres tilbage til nedenforstående begivenheder, uanset om det er sparekassen selv eller en ekstern udbyder, der står for driften af systemet.
 • fejl i Norðoya Sparikassis strømforsyning eller telekommunikation, retslige indgreb eller administrative handlinger, naturulykker, krig, oprør, civile uroligheder, sabotage, terrorisme eller hærværk (herunder computervirus og computerhacking).
 • strejker, lockout, udelukkelse eller andre forhindringer, uanset om uoverensstemmelsen er rettet mod eller sat i gang af sparekassen selv eller dens organisation, og uanset hvad årsagen er til uoverensstemmelsen. Dette gælder også, når uoverensstemmelsen kun rammer dele af Norðoya Sparikassi.
 • andre omstændigheder, som Norðoya Sparikassi ikke selv er herre over.

Norðoya Sparikassis ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:

 • Norðoya Sparikassi på forhånd burde haft været opmærksom på de forhold, der er årsag til tabet, når aftalen blev lavet, eller kunne og burde have undgået eller begrænset årsagen til tabet.
 • lovgivningen under alle omstændigheder giver Norðoya Sparikasse ansvaret for de forhold, som er årsag til tabet.


Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder


Norðoya Sparikassi er omfattet af “Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder”.

Opmærksomheden henledes på, at Norðoya Sparikassi i visse tilfælde modtager provision eller anden godtgørelse når der henvises til, eller salg af, tjenester hos samarbejdspartnere, for eksempel i forbindelse med realkreditlån, investeringsbeviser og forsikringer. Mere kan læses i bekentgørelse om god skik for finansielle virksomheder på Finanstilsynets hjemmeside, www.finanstilsynet.dk.

Garantiformuen for indskydere og investorer


Som kunde i Norðoya Sparikassi er De gennem Garantiformuen for indskydere og investorer i en vis grad sikret mod tab, hvis sparekassen rammes af konkurs eller betalingsstandsning. Garantiformuen svarer for bl.a. navnemærkede indskud i pengeinstituttet med op til modværdien af 100.000 euro for hver indskyder. Pensionskontoer bliver optaget uden beløbsgrænse.

Garantiformuen svarer også for det, hvis De som investor lider tab, fordi sparekassen ikke kan returnere værdibreve til Dem, som sparekassen opbevarer, står for eller administrerer. Der kan refunderes op til modværdien af 20.000 euro for hver indskyder. Flere oplysninger om Garantiformuen ses på www.fs.dk.

Tilsyn

Norðoya Sparikassi er under tilsyn af:

Finanstilsynet

Århusgade 110

2100 København Ø

Tel. +45 33 55 82 82

www.finanstilsynet.dkÆndringer af de almindelige kundeforhold


De almindelige kundeforhold og eventuelle særlige betingelser kan ændres uden varsel, hvis ændringerne er til Deres fordel. De almindelige kundeforhold og eventuelle særlige betingelser kan ændres, og nye sættes i kraft, med en måneds varsel, såfremt ændringerne ikke er til Deres fordel.

De får besked om ændringer enten i brev, elektronisk eller som opslag i de færøske medier. I beskeden står der, hvor på hjemmesiden www.ns.fo De kan læse om de nye betingelser.